دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
نام واحد: معاونت تحقيقات و فناوري
نام و نام خانوادگی: دكتر مهربان صادقي
تلفن: 038-33342414
فکس: 038-33349506
پست الکترونیک: pajoohesh@skums.ac.ir
Powered by DorsaPortal